Hans Rydberg | Linnea -Natur och Ekologi |

070-3944363

Kompetensprofil

HANS RYDBERG

Genomgången akademisk utbildning

 • Stockholms universitet, 1968 – Matematik 1 betyg – motsv. 30 p
 • Stockholms universitet, 1973 – Zoologi 2 betyg – motsv. 60 p
 • Stockholms universitet, 1974 – Botanik 3 betyg – motsv. 90 p
 • Stockholms universitet, 1976 – Odlingslandskapets ekologi och naturvård – 1,5 p
 • Umeå universitet, 2011 – Svampkunskap 1 – 7,5 p (VG)
 • Umeå universitet, 2011 – Svampkunskap 2 – 7,5 p (VG)
 • Umeå universitet, 2011 – Vedsvampar – ekologi och naturvård – 7,5 p (VG)
 • Linnéuniversitetet, 2014 – Mark, vatten och flora i skog – 7,5 p (VG+)

 

Övrig utbildning, främst kurser inom yrkeslivet

 • Faunavård, 1980 – Skogsstyrelsen
 • Floravård i skogsbruket, handledarutbildning, 1982 – Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen
 • Lavar och mossor som miljöindikatorer, 1985 – Naturvårdsverket & Uppsala universitet
 • Ädellövskogens ekologi och skötsel, 1986 – Naturvårdsverket och SLU
 • Flygbildstolkning av vegetation, 1987 – Naturvårdsverket
 • Kurs i inventering av ängs- och betesmarker, 1988 – Naturvårdsverket
 • Metodik för inventering av ängs- och hagmarker, 1989 – Naturvårdsverket
 • Insekter och naturvård, 1994 – Röda korsets folkhögskola
 • Skötsel av betesmarker i England, 2003 – Naturvårdsverket & Pro Natura
 • Lövskogens ekologi och naturvård, 2004 – Pro Natura & Göteborgs universitet
 • Kurs om inventering av fjälltaggsvampar, 2009 – Naturvårdsverket
 • Dialog för naturvården, 2010 – Naturvårdsverket
 • Svampar i ängs- och betesmarker, 2011 – Sveriges Mykologiska Förening
 • Artkunskap och mikroskopiering, skinnsvampar, 2013 – Sveriges Mykologiska Förening
 • Svampar  i betesmarker, 3- dagars utbildning, 2014 – Sveriges Mykologiska Förening
 • Inventeringskurs – Signalarter och rödlistade arter 2019: Mossor i kalkbarrskog och barrskog 29-31 mars. Naturskyddsföreningen i Örebro län & Studiefrämjandet.

Erfarenheter från yrkeslivet

 • Landstinget i Stockholms län, 1974-1976 – naturresursinventering
 • Länsstyrelsen i Stockholms län, 1976 – deltog i arbete med länets naturvårdsprogram
 • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1976 – inventering av Svanviks udde
 • Länsstyrelsen i Södermanlands län 1977-2012 – arbetsuppgifter – se nedan:
  – Inventeringar av naturtyper och arter
  – Natura 2000 – bevarandeplaner
  – Naturreservatsbildning
  – Naturvårdsplaner
  – Skötselplaner
  – Miljöövervakning
  – Naturvärdesbedömningar
  – Miljömålsarbete inom miljömål: Ett rikt växt- och djurliv.
  – Flora – och faunavård
  – Skyddsvärda biotoper
  – Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper
  – Fridlysta arter
  – Naturstigar
  – Guidningar
 • Nyköpings kommun som vikarierande kommunekolog, 1992
 • Naturvårdsverket inom projektet ”Natura 2000”, 1995-97

Projekt och åtaganden, delvis av ideell karaktär

 • Initierat, drivit och slutfört ett 20-årigt inventeringsprojekt, Sörmlands Flora, 1980-2000.
 • Drivit och slutfört ett WWF-finansierat projekt – knappnålslavar på gamla ekar.
 • F.d. vice ordförande och ledamot, Botaniska Sällskapet i Stockholm.
 • Redaktör för tidskriften Daphne (Botaniska Sällskapet i Stockholm).
 • Ordförande i Gnesta-Daga Naturskyddsförening, 1990-talet, samt 2012-2020
 • Ledamot i Svenska Botaniska Föreningens styrelse, 2013-2017.
 • Medlem i kommittén för svenska växtnamn för Svenska Botaniska Föreningen
 • Ingår i naturvårdsrådet för Nyköpings kommun, 1995–.
 • Varit kursledare i botanik vid Kjesäters Folkhögskola under 1984-1999.
 • Varit assistent vid floristikkurser vid Stockholms universitet 1995-1996.
 • Varit kursledare i svampkunskap i kursen ”Kryptogamer och naturvård” 2005-06, Stockholms universitet.
 • Kursledare i ekologi för Skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands län 1982-1989.
 • Författare till böckerna ”Fältbotanik” och ”Sveriges fridlysta växter”.
 • Kursledare i botanik för Jägareförbundet 2018
 • Drev projektet Nyköpings Flora 2014-2018, författare till bok Nyköpings Flora 2019

Utmärkelser

2001    Mottagare av Silverfalken utdelat av Naturskyddsföreningen i Södermanlands län.

2002   Mottagare av Gnesta kommuns miljöpris. Utdelat av Gnesta kommun.

2021    Mottagare av Guldluppen  utdelat av Svenska Botaniska Föreningen.

2021    Mottagare av priset Årets svamp-klappare – utdelat av Facebook-gruppen Svamp-klapp