Hans Rydberg | Linnea -Natur och Ekologi |

070-3944363

Litteratur

(ett urval böcker, tidskriftsartiklar, rapporter)

Svampar

 • Rydberg, H. 1992: Svampar i Sundbyholmsarkipelagen. Jordstjärnan 10:4
 • Rydberg, H. 1992: Svamp och politik – ett sörmländskt pilotfall. Jordstjärnan 13:51-56 (1992).
 • Rydberg, H. & Vik, P.1992: Inventering av ängs- och hagmarker i Södermanlands län (talrika uppgifter om ängssvampar). Länsstyrelsen i Södermanlands län. Rapport 510 s.
 • Rydberg, H. 1993: Brunfjällig champinjon, Agaricus vaporarius (Pers.) Capelli. Jordstjärnan  14:38-43 (1993).
 • Rydberg, H. 1994: Växter, lavar, mossor och svampar på Labro ängar. Nyköpings kommun.
 • Kommunledningskontoret. Rapport 1994-11N.
 • Rydberg, H. 1996: Miljöövervakning av svamp – en pilotstudie. Jordstjärnan nr 17 (1996).
 • Rydberg, H. 1996: Hättornas skog. Daphne nr 2: 41-43 (1999).
 • Rydberg, H. 1996: Malmbryggshagen vid Sjösa – en inventering av kärlväxter och svampar. Nyköpings kommun, kommunledningskontoret (2000).
 • Rydberg, H., Olofsson, D & Toresson, H.-G. 2000: Inventering av svampar i 12 sörmländska ädellövskogar. Regional miljöövervakning, Skogsprogrammet. Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Rydberg, H. 2004: Inventering av svampfloran i en kalkbarrskog, Södra Lämund i Södermanlands län. Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Rydberg, H. 2004: Marieberg-Stenbro. Botanisk inventering – kärlväxter, mossor och vedlevande svampar. Nyköpings kommun – kommunledningskontoret (2004)
 • Rydberg, H. 2004: Svampar i Södermanlands län. Daphne 15 nr 2:8-15.
 • Rydberg, H. 2005: Valinge, Stigtomta. Inventering av svampfloran i ett skogsområde. Länsstyrelsen i Södermanlands län, opubl. Rapport.
 • Rydberg, H. 2006: Nationell inventering av rökpipsvamp, Urnula craterium Länsstyrelsen i Västmanlands län. (2006).
 • Rydberg, H. 2006: Stocksjö-Kvarntorp, Eskilstuna kommun. Inventering av kärlväxter och svampar. Eskilstuna kommun.
 • Rydberg, H. 2006: Ryssbergen, Nyköpings kommun. Svampinventering i två nyckelbiotoper. Nyköpings kommun, kommunledningskontoret, rapport.
 • Rydberg, H. 2007: Åtgärdsprogram för taggig hjorttryffel 2007-2010. Naturvårdsverket, rapport 5721.
 • Rydberg, H. 2007: Åtgärdsprogram för strimsporig hjorttryffel 2007-2010. Naturvårdsverket, rapport 5750. Åtgärdsprogram för hotade arter.
 • Rydberg, H. 2008: Inventering av fjälltaggsvampar i Södermanlands län, delrapport nr 1 (2006) och delrapport nr 2 (2008). (ÅGP-projektet). Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Rydberg, H. 2008: Två sällsynta tryfflar i hassellundar. Svensk Mykologisk Tidskrift 2008:4.
 • Rydberg, H. 2008: Inventering av fjälltaggsvampar i Uppsala län 2008, ett huvuduppdrag och ett tilläggsuppdrag. Rapport. Länsstyrelsen i Uppsala län. (ÅGP-projektet).
 • Rydberg, H. 2008: Åtgärdsprogram för rökpipsvamp 2007-2010. Naturvårdsverket, rapport Åtgärdsprogram för hotade arter.
 • Rydberg, H. 2009: Nationell inventering av taggig hjorttryffel 2005-2009. Länsstyrelsen i Stockholms län.
 • Rydberg, H. 2010: Nationell inventering av strimsporig hjorttryffel. Länsstyrelsen i Jönköpings län. Rapport. Åtgärdsprogram för hotade arter.
 • Rydberg, H. 2010: Inventering av rökpipsvamp, Urnula craterium, i Södermanlands län 2006-2007. Länsstyrelsen i Södermanlands län, rapport 2010:15. (ÅGP-projektet).
 • Rydberg, H. 2011: Scharlakansvårskålen och dess ekologi. Daphne 22: 20-27.
 • Rydberg, H. 2011: Scharlakansvårskålen och dess ekologi. Projektarbete för kurs ”Vedsvampar – ekologi och artbestämning”. Umeå universitet. Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap.
 • Rydberg, H. 2011: Musseroner i naturvården. Projektarbete för kurs ”Svampkunskap I och II”. Umeå universitet. Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap.
 • Rydberg, H. 2013-14: Uppföljning av slöjröksvamp på Öland, delrapport 1 och 2. Länsstyrelsen i Kalmar län.
 • Rydberg, H. 2014: Violgubbe och andra häftiga svampfynd i östra Sörmland. Daphne 2014:1.
 • Rydberg, H. 2014: Åsbyåsen i Strängnäs kommun. Inventering av kärlväxter och svampar. Länsstyrelsen i Södermanlands län, rapport.
 • Rydberg, H. & Jeppson, M. 2015: Sclerogaster hysterangioides, en ny tryffel för Sverige. Svensk Mykol. Tidskr. 2015 (1).
 • Rydberg, H. 2015: Sju skogsområden i Västerås. Inventering av svampar. Rapport. Västerås stad.
 • Rydberg, H. 2016: Slöjröksvamp på Öland. Uppföljning och skötselåtgärder. Länsstyrelsen i Kalmar län. ÅGP Rapport.
 • Rydberg, H. 2017: Slutrapport från inventering av svampar i sörmländska betesmarker 2015 – 2017. Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Rydberg, H. 2017: Öbacken – Bränninge naturreservat. Inventering av svampar. Södertälje kommun.
 • Rydberg, H. 2018: Svampar som naturvårdsindikatorer i barrskog – ett exempel från Sörmland. Svensk Mykologisk Tidskrift 39(2): 53-63.
 • Rydberg, H. 2018: Inventering av svampar i Danviksskogen i Oxelösund. Oxelösunds kommun.
 • Rydberg, H. 2020: Södertuna slottspark, Gnesta kommun. Fördjupad inventering av i huvudsak lavar, mossor och svampar (Lavarna inventerade av Raul Vicente). Rapport, 49 sid. Svenska Kulturpärlor AB.
 • Rydberg, H. 2020: Blackstahyttan, Örebro kommun. Inventering av marksvampar, rapport 10 sid. Länsstyrelsen i Örebro län.
 • Rydberg, H. 2020: Knapptorpsskogen, Nora kommun. Inventering av marksvampar, rapport 7 sid. Länsstyrelsen i Örebro län.
 • Rydberg, H. 2020: Tebroängen, Hällefors kommun. Inventering av marksvampar, rapport 10 sid. Länsstyrelsen i Örebro län.
 • Rydberg, H. 2020: Örberga, Askersunds kommun. Inventering av marksvampar, rapport 10 sid. Länsstyrelsen i Örebro län.
 • Rydberg, H. 2021: Bombmurklan och granbarkborren i Södermanlands län. Länsstyrelsen i Södermanlands län. Rapport, 36 sid.

Lavar

 • Rydberg, H. 1993: Knappnålslavar på gammelekar. Daphne nr 1: 4-7 .
 • Rydberg, H. 1994: Växter, lavar, mossor och svampar på Labro ängar. Nyköpings kommun. Kommunledningskontoret. Rapport 1994-11N.
 • Rydberg, H. 1996: Lavar av ordningen Caliciales på gamla ekar i Södermanland – status och naturvårdsåtgärder. Svensk Bot. Tidskr. 91:39-57 (1996). – WWF-projekt.
 • Rydberg, H. 2002: Trillingsbergsområdet. Nyköpings kommun. Botanisk inventering. Kärlväxter  och lavar. Kommunledningskontoret, Nyköpings kommun.
 • Rydberg, H. 2016: Inventering av lavar på Bråta gamla tomt. Trosa kommun.

Mossor

 • Rydberg, H.1994: Växter, lavar, mossor och svampar på Labro ängar. Nyköpings kommun. Kommunledningskontoret. Rapport 1994-11N.
 • Rydberg, H. 2004: Marieberg-Stenbro. Botanisk inventering – kärlväxter, mossor och vedlevande svampar.  Kommunledningskontoret, Nyköpings kommun.
 • Rydberg, H. 2017: Forsla kärr i Haninge kommun. Inventering av ett rikkärr. Haninge kommun. Mossor ingick i inventeringen. Rapport, 40 sid. Haninge kommun.
 • Rydberg, H. 2020: Södertuna slottspark, Gnesta kommun. Fördjupad inventering av i huvudsak lavar, mossor och svampar (Lavarna inventerade av Raul Vicente). Rapport, 49 sid. Svenska Kulturpärlor AB.

Kärlväxter

 • Rydberg, H. 1977: Vegetation och flora i Vårdinge socken. Svensk Bot. Tidskr. 71:119-150.
 • Rydberg, H. 1977: Komplettering av floran i Södertälje kommun. Svensk Bot. Tidskr. 71:31-32.
 • Rydberg, H. 1977: Naturreservatet Svanvik i Orust kommun – inventering av växter och fåglar. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän 1977:7
 • Rydberg, H. 1978: Floran i ett kalkområde i Fasterna socken, Uppland. Svensk Bot. Tidskr. 72:143-148
 • Rydberg, H. 1979: Södermanland – floristik i våra dagar. Svensk Bot. Tidskr. 73: 465-466.
 • Rydberg, H. 1980: Sötvedel och sommarfibbla på den sörmländska Kolmården. Svensk Bot. Tidskr.74:51-53.
 • Rydberg, H. 1980: Fynd av Cryptogramma crispa, krusbräken, i Sörmland. Svensk Bot. Tidskr. 74:387-388.
 • Rydberg, H. 1981: Bidrag till Sörmlands kärlväxtflora. Svensk Bot. Tidskr. 75:295-302.
 • Rydberg, H. 1983: Vegetation och flora i Björnlunda socken. Svensk Bot. Tidskr. 77:65-87.
 • Rydberg, H. & Johansson, B.K. 1984: Fältbotanik. En handledning att bestämma växter. Bonniers Förlag.
 • Rydberg, H. 1977 & Holmåsen, I. 1985: En botanisk upptäcktsfärd i Flensbygden, sid 466-472 ur ”Ett    stycke Sörmland. Flens kommun i tiden och historien. Nyköping.
 • Rydberg, H. 1985: Att studera växter. Sveriges Natur, årsbok 1985. Naturskyddsföreningen.
 • Rydberg, H. 1986:  Alchemilla obtusa, stubbdaggkåpa, och dess förekomst i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 80:1-8.
 • Rydberg, H. 1986:  Bjurholmen – en lövskogsholme i Mälaren. Fauna och Flora 83:18-25.
 • Rydberg, H. 1986:  En resa i växtriket, sid 28-32 ur Löwgren, G. (red.) – Sörmlandsleden – vägen till   natur och kultur (1988).
 • Rydberg, H. 1991:  Växter i sörmländska hagmarker. Daphne nr 1: 8-11 (1991).
 • Rydberg, H. 1994:  Växter, lavar, mossor och svampar på Labro ängar. Nyköpings kommun. Kommunledningskontoret. Rapport 1994-11N.
 • Rydberg, H. & Bo Mossberg 1995: Alla Sveriges Fridlysta växter. Wahlström & Widstrands Förlag & Naturskyddsföreningen. (1995).
 • Rydberg, H. 1995: Rödlistade växter i Sverige 1995. Kap. Maskrosor (p. 88-91). ArtDatabanken, Sveriges  Lantbruksuniversitet. (1995).
 • Rydberg, H. 1995: Botanisk inventering av Sundby Park, Strängnäs. SIAB.
 • Rydberg, H. 2000: Malmbryggshagen vid Sjösa – en inventering av kärlväxter och svampar. Nyköpings kommun, kommunledningskontoret (2000).
 • Rydberg, H. & Wanntorp, H.-E. 2001: Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.
 • Rydberg, H. 2001: Maskrosor i Sörmlands och Upplands naturliga fodermarker.  Daphne 11 nr 2: 47-58.
 • Rydberg, H. 2001: Kråkberget i Nyköpings kommun. Botanisk inventering – kärlväxter. Kommunledningskontoret , Nyköpings kommun.
 • Rydberg, H. 2001: Området vid Dammgruvan i Nyköpings kommun. Botanisk inventering – kärlväxter. Kommunledningskontoret , Nyköpings kommun.
 • Rydberg, H. 2001: Trillingsbergsområdet. Nyköpings kommun. Botanisk inventering. Kärlväxter och lavar. Rydberg, Kommunledningskontoret , Nyköpings kommun.
 • Rydberg, H. 2002: Ogräsmaskrosor – en väg in i myllret. Svensk Bot. Tidskr. 96:106-122.
 • Rydberg, H. 2003: De svenska strandmaskrosorna, Taraxacum sect. Palustria. Svensk Bot. Tidskr. 97:274-294.
 • Rydberg, H. 2004: Marieberg-Stenbro. Botanisk inventering – kärlväxter, mossor och vedlevande svampar. Nyköpings kommun – kommunledningskontoret (2004).
 • Rydberg, H. 2004: Hur skyddar vi floran genom Natura 2000? Daphne 15: 13-18 (2004).
 • Rydberg, H. 2005: Vegetationskartering. Tidsseriesjöar i Södermanlands län. Länsstyrelsen i Södermanlands län. Rapport.
 • Rydberg, H. 2006: Strandmaskrosorna på Fårö,Gotland. Svensk Bot.Tidskr. 100:67-75 (2006).
 • Rydberg, H. 2006: Stocksjö-Kvarntorp, Eskilstuna kommun. Inventering av kärlväxter och svampar. Eskilstuna kommun.
 • Rydberg, H. 2007: Ekensbergs flora. Rapport. Nyköpings kommun. (2007).
 • Rydberg, H. 2008: Checklista för svenska maskrosor. Svensk Bot. Tidskr. 102: 1-21.
 • Rydberg, H. 2008: Släktet Valeriana i östra Svealand. Daphne 19: 18-21.
 • Rydberg, H. 2009: Janstorpsskogen, Arnö. Inventering av kärlväxter. Nyköpings kommun, Kommunledningskontoret, rapport.
 • Rydberg, H. 2011: Trindborgen, Södertälje kommun. Botanisk inventering och förslag till skötsel. Södertälje kommun, Miljökontoret, rapport.
 • Rydberg, H. 2011: Oxelösunds skärgård. Botanisk inventering. Oxelösunds kommun. Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret, rapport.
 • Rydberg, H. 2013: Taggsallaten, Lactuca serriola – en växt under spridning. Svensk Bot.Tidskr. 107:6.
 • Rydberg, H.2014: Inventering av finnögontröst i Södermanlands län. Länsstyrelsen i Södermanlands län. Åtgärdsprogram för hotade arter.
 • Rydberg, H.2014: Bayersk maskros, Taraxacum bavaricum Soest, i Sverige. Daphne 2014:1.
 • Rydberg, H.2014: Nyköpings flora – ett pågående projekt Daphne 2014:1
 • Rydberg, H.2014: Floran i Oxelösunds skärgård. Daphne 2014:2
 • Rydberg, H. 2014: Åsbyåsen i Strängnäs kommun. Inventering av kärlväxter och svampar. Länsstyrelsen i Södermanlands län, rapport.
 • Rydberg, H. 2014: Stadsträdgården, Västerås tätort. Inventering av mistlar och mistelbärande träd. Västerås stad, Tekniska kontoret. Rapport.
 • Rydberg, H. 2014: Kv. Orren, Västerås tätort. Inventering av mistlar och mistelbärande träd. Västerås stad, Tekniska kontoret. Rapport.
 • Rydberg, H. 2015: Inventeringar av floran i tre slåtterängar i Oxelösunds kommun. Rapport. Oxelösunds kommun.
 • Rydberg, H. 2015: Betesmarker i Västerås kommun. Inventering av kärlväxter. Rapport. Västerås stad.
 • Rydberg, H. 2015: Björnö i Västerås kommun. Inventering av kärlväxter i gräsmarker 2015. Västerås stad.
 • Rydberg, H. 2016: Åtgärdsplan för mistel i Västerås tätort. Rapport. Västerås stad.
 • Rydberg, H. 2016: Lindblomsbjörnbär, Rubus mortensenii, på Snöholmen i Trosa kommun. Förekomst och status. Rapport. Trosa kommun.
 • Rydberg, H. 2016: Dingtuna, Västerås kommun. Inventering av kärlväxter. Rapport. Västerås stad.
 • Rydberg, H. 2016: Gräsmarker och lundområden kring Västerås tätort – Inventering av kärlväxter. Rapport. Västerås stad.
 • Rydberg, H. 2016: Hemmesta sjöäng. Uppföljning av vegetation i ett våtmarksområde. Rapport. Värmdö kommun.
 • Rydberg, H. 2017: Forsla kärr i Haninge kommun. Inventering av ett rikkärr. Haninge kommun. Kärlväxter ingick i inventeringen. Rapport, 40 sid. Haninge kommun.
 • Rydberg, H. 2018: Inventering av kärlväxter i hagmarker vid Vackstanäs i Sörmland. Rapport. Vackstanässskolan.
 • Rydberg, H. 2018: Inventering och naturvärdesbedömning av ett LIS-område vid Hagnäset i Vingåker. Vingåkers kommun.
 • Rydberg, H. 2019: Nyköpings flora. SBF-förlaget, Uppsala, 303 sid. ISBN: 978-91-977055-9-2
 • Rydberg, H. 2019: Marksjön, Gnesta. En dokumentation av växt- och djurlivet i och omkring en mossetjärn. Rapport, 46 sid. Naturskyddsföreningen i Daga – Gnesta.
 • Rydberg, H. 2021: Sandmaskrosor på Alnön, som indikatorer på värdefulla naturbetesmarker, rapport 10 sid. Länsstyrelsen i Västernorrlands län.
 • Rydberg, H. 2021: Inventering av floran på Bryggholmen i Gnesta i Sörmland. Rapport, 55 sid. Art Lab Gnesta.

Djur

 • Rydberg, H. 2013: Större vattensalamander i nordöstra delen av Sigtuna kommun. Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, rapport.
 • Rydberg, H. 2014: Större vattensalamander i Sigtuna kommun – kompletterande inventering. Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, rapport.
 • Rydberg, H. 2014: Större vattensalamander i Sigtuna kommun. Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, rapport.
 • Rydberg, H. & Elmqvist, H. 2014: Ingarö skola vid Brunn. Insektsinventering. Värmdö kommun, Samhällsbyggnadskontoret, rapport.
 • Rydberg, H. 2015: Fem biotopskyddsområden i Gustavsberg, Värmdö kommun, med insektsinventering. Rapport. Värmdö kommun.

Allmänna naturinventeringar, planer m.m.

 • Rydberg, H.1985: Att studera en bit natur – en introduktion till ekologin. Sveriges Natur, årsbok 1985.
 • Rydberg, H.1986: Södermanland – en landskapsbok. Kapitlet ”Naturen”, 12 sid. Bokförlaget Brevskolan.
 • Rydberg, H.1994: Nyköping – om naturen. Naturvårdsplan för Nyköpings kommun. Kommunledningskontoret. Rapport 1994-6N.
 • Rydberg, H.1994: Inventering av områden intressanta för rekreation och friluftsliv – Närströvområden. Nyköpings kommun. Kommunledningskontoret. Rapport 1994-7N.
 • Rydberg, H.1994: Inventering för naturvårdsplanen. Naturskogar, våtmarker, odlingslandskap, hagmarker. Nyköpings kommun. Kommunledningskontoret. Rapport 1994-8N.
 • Rydberg, H., M. Löfroth m.fl. 1997: Svenska Naturtyper i Natura 2000. Naturvårdsverket.
 • Rydberg, H.2004: Närströvområden – Nyköpings tätort. Kommunledningskontoret (2004).
 • Rydberg, H.2007: Inventering av nio grönområden i Nyköpings tätort.  Nyköpings kommun, Kommunledningskontoret
 • Rydberg, H. 2007: Närströvområden i Oxelösunds kommun. Oxelösunds kommun. Miljö- och Samhällsbyggnadskontortet, rapport.
 • Rydberg, H.2008: Uppföljning av skötsel inom Hållets NR. Rapport (opubl.). Nyköpings kommun.
 • Rydberg, H.2008: Källskogar i Södermanlands län. Regional miljöövervakning, Skogsprogrammet 2000-2002. Länsstyrelsen i Södermanlands län, rapport 2010:2.
 • Rydberg, H. 2010: Översiktlig naturinventering av Ålö i Oxelösunds skärgård. Oxelösunds kommun, Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret.
 • Rydberg, H. 2011: Naturvårdsplan för Oxelösunds kommun, fastlandet. Oxelösunds kommun, Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret, rapport.
 • Rydberg, H. 2012: Naturvårdsplan för skärgården i Oxelösunds kommun. Oxelösunds kommun, Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret, rapport.
 • Rydberg, H. 2012: Tunaskogen. Inventering av naturvärden. Södertälje kommun, Miljökontoret, rapport.
 • Rydberg, H. 2012: Ullängsskogen – översiktlig naturinventering och förslag till bevarandemål. Södertälje kommun, Miljökontoret.
 • Rydberg, H.2013: Ekinventering i Gustavsbergs tätort. Värmdö kommun. Rapport.
 • Rydberg, H.2014: Inventering av flora och vegetation längs planerat VA-nät vid Horn, Nyköpings kommun. Rapport.
 • Rydberg, H.2014: Rapport från naturvärdesbesiktning N om Enkärret, Ingarö, Värmdö kommun. Värmdö kommun, Samhällsbyggnadskontoret.
 • Rydberg, H.2014: Skog vid Södertälje naturskola, inventering och naturvärdesbedömning. Södertälje kommun, Miljökontoret. Rapport.
 • Rydberg, H.2014: Knopdalen, Norrtälje kommun – översiktlig naturinventering och naturvärdesbedömning. Norrtälje kommun, Kommunstyrelsekontoret. Rapport.
 • Rydberg, H.2014: Inventering av stränder i Oxelösunds kommun. Oxelösunds kommun, Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen, rapport.
 • Rydberg, H.2014: Gräddö 2:41 – 2:43, Norrtälje kommun. Fördjupad naturvärdesinventering av ett skogsområde inom och i anslutning till planområdet. Norrtälje kommun.
 • Rydberg, H. 2015: Ålsätter i Vingåkers kommun. Naturvärdesbedömning av ett skogsområde. Rapport. Vingåkers kommun.
 • Rydberg, H. 2015: Skogen vid Vik i Vingåkers kommun. Naturvärdesbedömning inför exploatering. Rapport. Vingåkers kommun.
 • Rydberg, H. 2015: Fem biotopskyddsområden i Gustavsberg, Värmdö kommun. Inventering av främst lavar och insekter samt skötselplaner. Rapport. Värmdö kommun.
 • Rydberg, H. 2015: Knivsta, Storbacken i Knivsta kommun. Naturvärdesbedömning inför exploatering. Rapport. TB Exploatering.
 • Rydberg, H. 2015: Sammanställning, analys och naturtypskartläggning i Eriksbergsskogens blivande NR på Djurö. Rapport. Värmdö kommun.
 • Rydberg, H. 2015: Inventering av vassområden. Oxelösunds kommun. Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret, rapport.
 • Rydberg, H. 2016: Fördjupad inventering av naturvärden på fastigheten Bränninge gård 1:19 i Södertälje kommun. Rapport, 29 sid. Bränninge Gård.
 • Rydberg, H. 2016: Stenvikshöjden i Oxelösund. Inventering och naturvärdesbedömning av ett tätortsnära strövområde. Carlstedts Arkitekter AB.
 • Rydberg, H. 2016: Örstigsnäs i Nyköpings kommun. Inventering och naturvärdesbedömning av den gröna kilen Örstigsnäs. Rapport. Nyköpings kommun.
 • Rydberg, H. 2017: Skog söder om Marmorbyn, Vingåkers kommun. Inventering och naturvärdesbedömning. Rapport, 27 sid. Vingåkers kommun.
 • Rydberg, H. 2017: Forsla kärr i Haninge kommun. Inventering av ett rikkärr. Haninge kommun.
 • Rydberg, H. 2017: Österängen – Enholmen – Tjuvholmen, Nyköpings kommun. Inventering och skötselplan. Tjuvholmens samfällighet.
 • Rydberg, H. 2017: Hagnäset, Vingåkers kommun. Inventering och naturvärdesbedömning. Vingåkers kommun.
 • Rydberg, H. 2017: Aspa-området, Oxelösunds kommun. Inventering och naturvärdesbedömning. Oxelösunds kommun.
 • Rydberg, H. 2018: Vivestaängen, Oxelösunds kommun. Inventering av naturvärden. Oxelösunds kommun.
 • Rydberg, H. 2018: Vivesta – Sundsör, Oxelösunds kommun. Naturvärden i ett område för planlagd väg. Oxelösunds kommun.
 • Rydberg, H. 2018: Gröna kilar i Oxelösunds kommun. Oxelösunds kommun
 • Rydberg, H. 2018: Naturvärdesinventering vid Långnäs i Trosa kommun. Rapport, 36 sid. MD Miljökonsult AB
 • Rydberg, H. 2018: Inventering av natur och friluftsliv – Lilla Brännkärrsskogen i Alsike, Knivsta kommun. TB Gruppen Bostad AB
 • Rydberg, H. 2018: Inventering av naturvärden i två skogsområden, Kleva kohage och Valsta i Södermanland. Rapport, 7 sid. Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Rydberg, H. 2018: Inventering och framställning av biotopskyddsområde, Stenvikshöjden i Oxelösund. Oxelösunds kommun.
 • Rydberg, H. 2018: Naturvärdesinventering av ett lövskogsområde vid Björhövda i Norrtälje kommun. Privat uppdragsgivare.
 • Rydberg, H. 2019: Platsmarker i Oxelösunds kommun, rapport 347 sid. Oxelösunds kommun
 • Rydberg, H. 2019: Dokumentation av naturvärden på trädbevuxen tomtmark på Jogersö. Oxelösunds kommun.
 • Rydberg, H. 2019: Förslag till biotopskydd för del av fastigheten Oxelö 8:20, Stenvikshöjden i Oxelösunds kommun. Oxelösunds kommun.
 • Rydberg, H. 2019: Danviksområdet, Oxelösunds kommun. Inventering av naturvärden och friluftsliv, rapport 207 sid. Oxelösunds kommun.
 • Rydberg, H. 2019: Marksjön, Gnesta. En dokumentation av växt- och djurlivet i och omkring en mossetjärn. Rapport, 46 sid. Naturskyddsföreningen i Daga – Gnesta.
 • Rydberg, H. 2020: Kompletterande inventering av platsmarker i Oxelösunds kommun. Slutrapport. Oxelösunds kommun.
 • Rydberg, H. 2020: Fördjupad inventering av naturvärden vid Norrhall i Vallentuna kommun. Rapport, 35 sid. Privat uppdragsgivare.
 • Rydberg, H. 2020: Eneby grustag – utvidgning, Nyköpings kommun. Inventering och naturvärdesbedömning, rapport 21 sid. Eriksdals grus AB.
 • Rydberg, H. 2020: Ättersta grustag, utvidgning, Vingåkers kommun. Inventering och naturvärdesbedömning, rapport 24 sid. Ättersta grus AB.
 • Rydberg, H. 2020: Mälby – Ryttarhagen, Norrtälje kommun. Naturvärdesbedömning. Rapport, 18 sid.
 • Rydberg, H. 2020: Kråkvik-Brommagården, Trosa kommun. Inventering av naturvärden.  Rapport, 38 sid. Privat uppdragsgivare.
 • Rydberg, H. 2020: Södra Freberga och Sjöhamrabäcken i Motala kommun. Naturinventering inför dragning av vattenledning. Motala kommun. Rapport, 16 sid.
 • Rydberg, H. 2021: Muskö sjökrog, Haninge kommun. Inventering och naturvärdesbedömning, Rapport, 19 sid. Privat uppdragsgivare.