Hans Rydberg | Linnea -Natur och Ekologi |

070-3944363

Tidigare och pågående uppdrag

2021

 • Naturinventering och naturvärdesbedömning av ett skogs- och strandängsområde invid Muskö sjökrog i Haninge kommun inför tänkt exploatering. Uppdragsgivare: Janne Kollber, Muskö sjökrog.
 • Inventering av bombmurkla, Sarcosoma globosum, i elva skogsområden i Sörmland och dess relation till skador av granbarkborre. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Kurs i maskrosor samt framställning av videofilm som kursmaterial. Uppdragsgivare: Örebro Läns Botaniska Sällskap.
 • Inventering av sandmaskrosor på Alnön utanför Sundsvall samt kurs om sandmaskrosor. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västernorrlands län.
 • Inventering av floran på Bryggeriholmen i Gnesta. Uppdragsgivare: Art Lab Gnesta.

Pågående projekt 2021

 • Inventering, identifiering, avgränsning och funktionsklassning av delområden i Kungshamn – Morga naturreservat utanför Uppsala. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Uppsala län. (Avslutas under hösten 2021).
 • Uppföljning av skötselinsater (LONA 1) på Tjuvholmen, Enholmen och Österäng utanför Nyköping. Uppdragsgivare: Tjuvholmen- Enholmens samfällighet. (Avslutas aug 2021).
 • Program för förstärkning av ett områdes biologiska mångfald kopplat till pollinationsekologin, med förslag till åtgärder. Uppdragsgivare: Tjuvholmen- Enholmens samfällighet. (Avslutas augusti  2021)
 • Inventering av Kotula i Södermanlands län i arbetet med kartläggning av inhemska, invasiva arter. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län. (Pågår augusti – oktober 2021)
 • Naturvärdesinventering i ett område vid sjön Glan i Norrköpings kommun inför exploatering. Uppdragsgivare: Gabriel Kuhlen. (Påbörjas hösten 2021).
 • Inventering av svampar i två skogar som är naturreservat i Örebro län. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Örebro län. (Skall pågå – augusti – september 2021)
 • Svampinventering av Torsön utanför Mariefred. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län. (Påbörjas hösten 2021).

2020

 • Föreläsning. Arbetet med Nyköpings Flora. Uppdragsgivare: Nyköpings Trädgårdsförening.
 • Författande av 21 nya artfaktablad samt revision av 73 artfaktablad för rödlistade växter till rödlistan 2020. Uppdragsgivare: ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
 • Kompletterande inventering av platsmarker i Oxelösunds kommun. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Projektledning och fördjupad naturvärdesinventering av ett skogsområde vid Norrhall i Norrtälje kommun. Uppdragsgivare: Johan Öberg Advokatbyrå AB.
 • Inventering av naturvärden i ett hagmarksområde vid Mälby, Väddö i Norrtälje kommun. Stiftelsen ”Jiddra inte”.
 • Inventering och naturvärdesinventering i ett område för planerad grustäkt vid Eneby i Nyköpings kommun. Uppdragsgivare: Eriksdals Grus AB.
 • Inventering och naturvärdesinventering i ett område för planerad grustäkt vid Tallsätter i Vingåkers kommun. Uppdragsgivare: Ättersta Grus AB.
 • Naturvärdesinventering av ett område vid Sundbyholm i Eskilstuna kommun. Uppdragsgivare: Sundbyholm Utvecklings AB.
 • Inventering av skalbaggar i Norrhallsskogen i Vallentuna kommun. Uppdragsgivare: Johan Öberg Advokatbyrå AB.
 • Kurs om vattenväxter och deras ekologi. Uppdragsgivare: Trosaåns vattenvårdsförbund.
 • Guidning av svampar i Tomtaklintskogen i Trosa kommun. Uppdragsgivare: Trosa kommun.
 • Guidning av svampar för Trosa kommun i Tullgarns naturreservat. Uppdragsgivare: Trosa kommun.
 • Inventering av svampar i Norrhallsskogen i Vallentuna kommun. Uppdragsgivare: Johan Öberg Advokatbyrå AB.
 • Inventering av naturförhållanden, naturvärden och skyddsvärda arter på ett antal fastigheter vid Kråkvik-Brommagården i Sörmland. Uppdragsgivare: Lennart Stenke
 • Naturvärdesinventering inför ett VA-projekt i ett område söder om Motala i Östergötlands län. Uppdragsgivare: Motala kommun
 • Inventering av svampfloran i fyra kalkbarrskogar i Örebro län. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Örebro län.
 • Naturvärdesinventering i en parkartad ädellövskog vid Södertuna slott, Gnesta kommun, inför en tänkte exploatering. Uppdragsgivare: Svenska Kulturpärlor.

2019

 • Inventering av grönstruktur på Jogersö i Oxelösunds kommun. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Naturguidning vid Långmaren i Nynäs naturreservat. Uppdragsgivare: Landstinget Sörmland.
 • Inventerat och dokumenterat platsmarker i Oxelösund. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Analyserat och tagit fram underlag för rödlistade växter till den nationella rödlistan 2020. Uppdragsgivare: ArtDatabanken, SLU.
 • Naturguidning – växter och ekologi, vid Kalkbro i Strängnäs kommun. Uppdragsgivare: Funktionsrätt Sörmland.
 • Guidningar för allmänheten i samband med 100-årsjubiléet av Jaktstuguskogens naturreservat i Sörmland, främst skog, ekologi och svampar. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen.
 • Undervisning i växtkännedom och våtmarksekologi. Uppdragsgivare: Art Lab Gnesta.
 • Ledare för svampexkursion i Tunaskogen, Järna. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Demonstration av svampar för personalföreningen vid Länsstyrelsen i Södermanlands län. Uppdragsgivare: Personalföreningen.
 • Inventering av växter, mossor, lavar och svampar i och omkring en mossetjärn (Marksjön) utanför Gnesta i Sörmland. Uppdragsgivare: Naturskyddsföreningen.
 • Inventering av naturvärden och friluftsliv samt fördjupade artinventeringar i Danviksområdet i Oxelösunds kommun. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.

2018

 • Ta fram rapport om gröna kilar i Oxelösund. Oxelösunds kommun.
 • Naturvärdesinventering i område för planerad väg mellan Vivesta och Sundsör.  Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Naturvärdesbedömning av ett skogsområde på Vivestaängen.  Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Utredning kring skyddsvärda växtarter söder om Marmorbyn. Uppdragsgivare: Vingåkers kommun.
 • Granskning av kommunens skogsbruksplan utifrån naturvårds- och friluftslivsaspekter. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Inventering av maskrosor i naturbetesmarken Kastellet i Huddinge kommun. Uppdragsgivare: Huddinge kommun
 • Naturvårdsguidning i Öbacken – Bränninge naturreservat. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Undervisning naturkunskap för elever vid Gnesta Waldorfsskola. Uppdragsgivare: ArtLab, Gnesta.
 • Undervisning i växtkännedom och ekologi, Viltmästarlinjen, Jägareförbundet, Östermalma. Uppdragsgivare: Jägareförbundet.
 • Naturguidning vid Långmaren i Nynäs naturreservat. Uppdragsgivare: Landstinget Sörmland.
 • Expertrådgivning vid anläggande av arboretumstig, Nyköping. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.
 • Botanisk inventering i hagmarkerna vid Vackstanäs. Uppdragsgivare: Vackstanässskolan
 • Inventering och naturvärdesbedömning vid Hagnäset intill sjön Kolsnaren. Uppdragsgivare: Vingåkers kommun.
 • Inventering av fältgentiana i Sörmland. Inom Åtgärdsprogram för hotade arter. Uppdragsgivare: Länssstyrelsen i Södermanlands län.
 • Inventering och naturvärdesbedömning vid Björhövda i Norrtälje kommun. Uppdragsgivare: Philip Harrison (markägare).
 • Undervisning i skogens och våtmarkens ekologi för indisk forskare. Uppdragsgivare: ArtLab, Gnesta
 • Inventering och naturvärdesbedömning av ett skogsområde i Alsike, Knivsta kommun. Uppdragsgivare: TB Gruppen Bostad AB.
 • Demonstration av svampar för personalföreningen vid Länsstyrelsen i Södermanlands län. Uppdragsgivare: Personalföreningen.
 • Ledare för svampexkursion vid Södertälje naturskola (100 deltagare). Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Inventeringar av svampar i Danviksskogen, Oxelösund. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Inventering av naturvärden i två sörmländska skogsområden, Kleva kohage i Gnesta kommun samt Valstaskogen i Katrineholms kommun. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Naturvärdesinventering av ett skogsområde vid Längnäs i Trosa kommun. Uppdragsgivare: MD Miljökonsult AB.
 • Påbörjad inventering av platsmarker i Oxelösunds kommun. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun. (arbetet fortsätter 2019).

2017

 • Naturvärdesbedömning av skogsområden söder om Marmorbyn vid sjön Kolsnaren.  Uppdragsgivare: Vingåkers kommun.
 • Guidning av flora och vegetation i Nynäs naturreservat. Uppdragsgivare: Landstinget, Sörmland.
 • Naturguide för allmänheten vid invigning av Brandalsunds naturreservat. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Naturguide – floran i Stendörrens naturreservat. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Inventering av främst växter och mossor i Forsla kärr – ett rikkärr i Haninge kommun.  Uppdragsgivare: Haninge kommun.
 • Uppföljande inventering av fältgentiana i Södermanlands län inom ÅGP-programmet Gentiana i naturliga fodermarker. Uppdragsgivare: Adoxa Naturvård och Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Naturinventering och skötselplan av Österängen, Tjuvholmen och Enholmen i Nyköpings kommun. Uppdragsgivare: Tjuvholmen- Enholmens samfällighet.
 • Utformning och författande av informationsblad om jätteloka i Oxelösunds kommun. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Guide för svampexkursion i Lötbodalsskogen i Gnesta. Uppdragsgivare: ArtLab, Gnesta.
 • Ledare av växt- och svampexkursion för Waldorfsskolan, Gnesta. Uppdragsgivare: ArtLab, Gnesta.
 • Inventering av svampar i Öbacken-Bränninge naturreservat. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Guide för svampexkursion i Yttereneby natureservat. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Inventering av svampar i sörmländska ängs- och betesmarker inom ÅGP-programmet                         ”Åtgärdsprogram för svampar i ängs- och betesmarker 2011-2015″. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Föredrag om floran i Nyköping. Uppdragsgivare: Svenska kyrkan.
 • Fältlektioner i skogsekologi för indiska forskare. Uppdragsgivare: ArtLab, Gnesta
 • Naturvärdesinventering av ett skogsområde på Hagnäset vid sjön Kolsnaren. Uppdragsgivare: Inge Lundberg genom Vingåkers kommun.
 • Arbete med att ta fram förslag till Gröna kilar i Oxelösunds kommun inför översiktsplan. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Inventering och naturvärdesbedömning av ett planområde i Aspa i Oxelösunds kommun. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.

2016

 • Inventering av mistlar och mistelbärande träd i Västerås tätort. Uppdragsgivare: Västerås stad.
 • Guidning av flora och vegetation i Nynäs naturreservat. Uppdragsgivare: Landstinget, Sörmland.
 • Kursledare – veckokurs i stråväxter vid Stensunds Folkhögskola i samarbete med Adoxa Naturvård.
 • Ledare för våtmarksexkursion i Gnesta. Uppdragsgivare: ArtLab, Gnesta
 • Inventering av kärlväxter vid Dingtuna i Västerås kommun. Uppdragsgivare: Västerås stad.
 • Ledare för svampexkursion, Järna i Södertälje kommun. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Naturvärdesinventering, Stenvikshöjden i Oxelösund inför detaljplan. Uppdragsgivare: Carlstedts Arkitekter.
 • Uppföljningsbar inventering av flora och vegetation i våtmarksområdet Hemmesta sjöäng i Värmdö kommun. Uppdragsgivare: Värmdö kommun.
 • Kartläggning av lindblomsbjörnbär på Snöholmen utanför Trosa. Uppdragsgivare: Trosa kommun.
 • Naturvärdesinventering som underlag till skötselplan för den gröna kilen Örstigsnäs i Nyköpings kommun. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.
 • Fördjupad naturvärdesinventering av Bränninge gård, Södertälje kommun inför bergtäktsexploatering. Uppdragsgivare: Bränninge Gård
 • Inventering av kärlväxter i 30 gräsmarker och lundområden utanför Västerås. Uppdragsgivare: Västerås stad.
 • Skrivit åtgärdsplan för mistel i Västerås tätort. Uppdragsgivare: Västerås stad.
 • Inventering av lavar, Bråta gamla tomt. Uppdragsgivare: Trosa kommun

2015

 • Inventering av mistlar och mistelbärande träd i Västerås tätort. Uppdragsgivare: Västerås stad.
 • Inventering och naturvärdesbedömning vid Ålsätter i Vingåkers kommun. Uppdragsgivare: Vingåkers kommun.
 • Inventering av kärlväxter i planerade slåtterängar utanför Oxelösund. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Naturguidning vid Långmaren i Nynäs naturreservat. Uppdragsgivare: Landstinget Sörmland.
 • Naturguidning i Ekeby naturreservat i Gnesta kommun. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Medverkande i internationellt våtmarksmöte som sakkunnig. Uppdragsgivare: ArtLab i Gnesta.
 • Inventering och naturvärdesbedömning av skogsområde vid Vik i Vingåkers kommun. Uppdragsgivare: Vingåkers kommun.
 • Inventering av insekter, lavar och mossor inom fem planerade biotopskyddsområden i Gustavsbergs tätort i Värmdö. Uppdragsgivare: Värmdö kommun.
 • Upprättande av skötselplaner för fem biotopskyddsområden i Värmdö kommun. Uppdragsgivare: Värmdö kommun.
 • Inventering av kärlväxter i 14 gräsmarker i Västerås kommun. Uppdragsgivare: Västerås stad.
 • Ledare av svampexkursion vid Södertälje naturskola. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Inventering av svampar i ängs- och betesmarker i Södermanlands län. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Inventering och naturvärdesbedömning vid Graneberg i Knivsta tätort. Uppdragsgivare: TB Exploatering.
 • Inventering av svampar i sju stadsskogar i Västerås tätort. Uppdragsgivare: Västerås stad.
 • Inventering, sammanställning och värdering av vassområden i Oxelösunds kommun. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Uppföljande inventering av slöjröksvamp och sammanställning av ett 3-årigt projekt på Öland – inom ÅGP-projektet för slöjröksvamp. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Kalmar län.
 • Analys och bedömning av en förekomst av lindblomsbjörnbär på Snöholmen utanför Trosa. Uppdragsgivare: Trosa kommun.
 • Sammanställning, analys och kartläggning av naturtyper i Eriksbergsskogens blivande naturreservat på Djurö. Uppdragsgivare: Värmdö kommun.

2014

 • Faktagranskning, rapport om Fjälltaggsvampar och violgubbe i Södermanlands län. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Inventering av Märstaån och dess behov av skyddszoner mht vattenkvalitet och erosion. Uppdragsgivare: Sigtuna kommun. Uppdrag utfört av underkonsult Adoxa Naturvård.
 • Analys av släktet Taraxacum inför rödlistan 2015 samt presentation av rödlistekandidater. Uppdragsgivare: Artdatabanken, SLU.
 • Planering av vandringsslinga i Nynäs naturreservat. Uppdragsgivare: Landstinget i Södermanlands län.
 • Inventering av naturvärden utmed planerad VA-sträckning i Nyköpings kommun, två uppdrag. Uppdragsgivare: Structor, Nyköping.
 • Naturguide i betesmark i Nynäs naturreservat. Uppdragsgivare: Landstinget i Södermanlands län.
 • Inventering och naturvärdesbedömning i skogsområde intill Norrtälje tätort. Uppdragsgivare: Norrtälje kommun.
 • Inventering av insekter i ängsmark på Ingarö. Uppdragsgivare: Värmdö kommun. Inventering utförd tillsammans med underkonsult.
 • Ansvarat för och lett veckolång gräskurs för 24 deltagare. Kursen initierad av Linnea – Natur och Ekologi.
 • Inventeringar, 2 st, av större vattensalamander i Sigtuna kommun. Uppdragsgivare: Sigtuna kommun.
 • Naturguide i Stendörrens naturreservat i Södermanland. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Ledare för två svampexkursioner i Södertälje-trakten. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Fördjupad inventering och naturvärdesbedömning i ett skogsområde på Rådmansö. Uppdragsgivare: Norrtälje kommun.
 • Inventering av kärlväxter och svampar på Åsbyåsen i Strängnäs kommun. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Inventering och naturvärdesbedömning av skogsområde intill Södertälje naturskola. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Uppföljning av slöjröksvamp i Mittlandsskogen på Öland. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Kalmar län.
 • Inventering och naturvärdesbedömning längs planerad VA-ledning på Ingarö. Uppdragsgivare: Värmdö kommun.
 • Författande av 17 artfaktablad – rödlistade kärlväxter. Uppdragsgivare: Artdatabanken, Sveriges Lantbuksuniversitet.
 • Inventering och kartering av stränder i Oxelösunds kommun och bedömning av strändernas värde för friluftsliv och biologisk mångfald. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Inventering av mistel och mistelbärande träd inom två områden i Västerås tätort. Uppdragsgivare: Västerås kommun.

2013

 • Presentation – naturvårdsplan för referensgrupp skärgården. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Svampexkursioner för allmänheten vid två tillfällen, Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Näsberget, Länsstyrelsen, exkursion. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Floraguidningar, Långmaren, Nynäs. Uppdragsgivare:  Sörmlands Museum.
 • Föredrag – Svampekologi. Uppdragsgivare: Aktiva Seniorer  i Nyköping.
 • Skötselplanediskussion, Järna – Moraån – Uppdragsgivare:  Södertälje kommun.
 • Svampövervakning, slöjröksvamp, Öland., Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Kalmar län.
 • Inventering av stränder i Oxelösunds skärgård. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Utbildning av ekologer och reservatförvaltare – nyckelbiotoper och naturvårdsbedömning utifrån rödlistade arter och signalarter. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Inventering av större vattensalamander i Sigtuna kommun. Uppdragsgivare: Sigtuna kommun.
 • Inventering lövskog, Duveholm, Uppdragsgivare: första kontakt tagen.
 • Förstudie inför vattenväxtinventering, Hemmesta sjöäng Uppdragsgivare: Värmdö kommun.
 • Ekinventering i Gustavsbergs tätort Uppdragsgivare: Värmdö kommun.
 • Naturvårdsbedömning av skogsbestånd i Nyköping inför MKB. Uppdragsgivare: Nyköpingshem.
 • Naturvårdsbedömning av skogsområde intill avfallsanläggning inför planerad utvidgning. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.
 • Vetenskaplig granskning av svamprapport inom ÅGP-projektet. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.

2012

 • Rådgivning för artinriktad skötsel för rökpipsvamp i nyckelbiotop utanför Norrköping. Uppdragsgivare: Norrköpings kommun.
 • Konsultation ang. frågor kring Natura 2000. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Botanisk guidning i Stendörrens naturreservat. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Naturguidning i Lotsängsbackens naturreservat utanför Trosa. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Naturguidning i Linuddens naturreservat utanför Nyköping. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Inventering av rödlistade arter och signalarter i nyckelbiotoper, Tuna-skogen, Järna. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Guide vid svampexkursion samt ordnande av svamputställning i Eskilstuna. Uppdragsgivare: Naturskolan, Eskilstuna kommun och Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Framtagande av naturvårdsplan för Oxelösunds skärgård. Samordningsroll för olika inventeringsuppdrag, Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Uppbyggnad av och konsult vid svamputställning på Stora Torget i Arboga. Uppdragsgivare: Arboga i Centrum.
 • Naturinventering av skogsområdet Ullängen utanför Järna med förslag till skötsel. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Rådgivning – skötsel och artbevarande åtgärder i Natura 2000-området Stora Åsa i Gnesta kommun. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Presentation – naturvårdsplan för Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.

2011

 • Framtagande av naturvårdsprogram för Oxelösunds kommun – fastlandsdelen. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Botanisk inventering av Trindborgen med förslag till skötsel. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Botanisk inventering, urval av intressanta områden och förslag till skötsel – Oxelösunds skärgård. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Rådgivning – skötsel i Görvelns naturreservat i Järfälla. Uppdragsgivare: Järfälla kommun.
 • Föredrag – Flora och vegetation i Södertälje kommun. Uppdragsgivare: Södertälje Naturskyddsförening.

2010

 • Naturguidning i Tullgarns naturreservat. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Inventering av naturvärden på Ålö i Oxelösunds skärgård. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Nationell inventering av strimsporig hjorttryffel. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
 • Framställning av 10 artfaktablad för kärlväxter till 2010 års rödlista. Uppdragsgivare: Artdatabanken, SLU, Uppsala.

2009

 • Bedömning av hotstatus för 527 kärlväxtarter inför Rödlistan 2010 samt urval av nya rödlistade arter. Uppdragsgivare: Artdatabanken, SLU, Uppsala.
 • Inventering av flora och vegetation i grön kil Janstorpsskogen utanför Nyköping. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.
 • Nationell inventering av strimsporig hjorttryffel. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.

2008

 • Rådgivning – skötsel av nyckelbiotop utanför Askersund. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Örebro län.
 • Utbildning för blivande turistguider i Södermanlands län. Uppdragsgivare: Sörmlands Turism AB.
 • Övervakning av flora och vegetation i Hållets NR i Nyköping. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.
 • Deltagande som sakkunnig i möte för kommunens grönstrukturplan. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.
 • Nationell inventering av strimsporig hjorttryffel. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
 • Nationell inventering av taggig hjorttryffel. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Stockholms län.
 • Inventering av kontinuitetsbarrskogar i Uppsala och Östhammars kommuner. Ett basavtal och två tilläggsavtal. Projekt Åtgärdsprogram för hotade arter. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Uppsala län.

2007

 • Utbildning i amatörbotanik, Nyköping. Uppdragsgivare: Naturskolan, Nyköpings kommun.
 • Inventering av nio grönområden i Nyköpings tätort. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun
 • Inventering av kärlväxter, värdefulla områden och förslag till skötsel i Ekensbergs friluftsområde utanför Nyköping. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun
 • Nationell inventering av taggig hjorttryffel. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Stockholms län.
 • Botanisk exkursion på Åkerö i Bettna. Uppdragsgivare: Bettna Hembygsförening.
 • Inventering av kontinuitetsbarrskogar i norra Uppsala län. Projekt Åtgärdsprogram för hotade arter. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Uppsala län.

2006

 • Lärare vid kursen i mykologi inom påbyggnadskursen ”Kryptogamer och Naturvård”. Uppdragsgivare: Stockholms universitet, Botaniska institutionen.
 • Inventering av svampar i två nyckelbiotoper inom planerat naturreservat (Ryssbergen)utanför Nyköping. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.
 • Inventering av tätortsnära skogar i Oxelösunds kommun. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun

2005

 • Framställning av artfaktablad för fem rödlistade arter. Uppdragsgivare: Artdatabanken, SLU, Uppsala.
 • Framtagande av åtgärdsprogram för svampen taggig hjorttryffel, Elaphomyces aculeatus. Åtgärdsprogram för hotade arter. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Stockholms län.
 • Nationell inventering av taggig hjorttryffel. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Stockholms län.
 • Framtagande av åtgärdsprogram för svampen strimsporig hjorttryffel, Elaphomyces. striatosporus. Åtgärdsprogram för hotade arter. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
 • Nationell inventering av strimsporig hjorttryffel. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
 • Inventering av rödlistade maskrosor på Fårö, Gotland. Forskningsbidrag: ArtDatabanken, SLU.
 • Framtagande av åtgärdsprogram för svampen rökpipsvamp, Urnula craterium. Åtgärdsprogram för hotade arter. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 • Nationell inventering av rökpipsvamp. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 • Inventering av kärlväxter och svampar i planerat naturreservat Stocksjö-Kvarntorp. Uppdragsgivare: Eskilstuna kommun.
 • Medverkat i framtagande av skötselplan för Hållets NR. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.

2004

 • Revision av rödlistade arter inom gruppen Taraxacum, analys och urval inför rödlistan 2005. Uppdragsgivare: Artdatabanken, SLU, Uppsala.
 • Kursledare botanik – veckokurs – Öland. Uppdragsgivare: Kjesäters Folkhögskola.
 • Naturguide – Stendörren, floraekologi. Uppdragsgivare: Stendörren Naturum.
 • Ledare för svampexkursion, Dagnäsön i Sörmland. Uppdragsgivare: Öster Malma Konferens.
 • Inventering av kärlväxter, mossor och vedlevande svampar i Stenbroskogen – Marieberg i Nyköping. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.

2003

 • Föredrag om den Sörmländska naturen – flora och vegetation. Uppdragsgivare: Svenska Turistföreningen, Norrtälje-avdelningen.
 • Naturguide – kulturväxter och vilda växter i Sörmland. Uppdragsgivare: Bergianska Trädgårdens Vänner.
 • Naturguide – Stendörren, floraekologi. Uppdragsgivare: Stendörren Naturum.
 • Lärare vid kursen i mykologi inom påbyggnadskursen ”Kryptogamer och Naturvård”. Uppdragsgivare: Stockholms universitet, Botaniska institutionen.
 • Inventering av tätortsnära områden för natur och friluftsliv. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.
 • Inventering av floran i Hållets naturreservat. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.

2002

 • Föredrag om Sörmlands Flora. Uppdragsgivare: Föreningen Bergianska Trädgårdens Vänner.
 • Lärare vid kursen i mykologi inom påbyggnadskursen ”Kryptogamer och Naturvård”. Uppdragsgivare: Stockholms universitet, Botaniska institutionen.
 • Inventering av lavar och kärlväxter i ett tätortsnära skogs- och bergsområde i Nyköping. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.
 • Föredrag om arbetet med boken Sörmlands Flora. Uppdragsgivare: Trädgårdsamatörerna i Stockholm.
 • Rådgivning för att ta fram metoder för inventering och övervakning av svampförekomster på Djurgården i Stockholm. Uppdragsgivare: Kungliga Djurgårdens Förvaltning.

2001

 • Medverkan som delförfattare till boken ”Södermanland”, kapitlet om natur. Bilda Förlag.
 • Arbete med artbestämning och digital registrering av rödlistade arter på Riksmuséet. Uppdragsgivare: Artdatabanken, SLU, Uppsala.
 • Föreläsning om det europeiska nätverket Natura 2000. Uppdragsgivare: Naturskyddsföreningen, Eskilstuna-kretsen.
 • Exkursionsledare – botanisk exkursion i Nyköping. Uppdragsgivare: Friluftsfrämjandet, Nyköping.
 • Inventering av Dammgruvan och Kråkberget intill Nyköpings tätort. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.
 • Undervisning i skärgårdens flora och ekologi. Uppdragsgivare: Stendörrens Naturum.
 • Kontroll och registrering av rödlistade arter på Riksmuséet och vid Fytoteket i Uppsala. Uppdragsgivare: Artdatabanken, SLU, Uppsala.