Hans Rydberg | Linnea -Natur och Ekologi |

070-3944363

Tjänster

 

Linnea – Natur och Ekologi kan erbjuda följande tjänster:

 • Botaniska inventeringar av områden i alla naturtyper utom hav
 • Inventering av växter, svampar, lavar och mossor
 • Inventering av större vattensalamander och insekter
 • Inventering av fåglar
 • Inventering av områden av intresse för friluftsliv, t.ex. närströvområden
 • Biotopinventeringar, t ex. skogar, hagmarker, våtmarker, stränder och vassmiljöer
 • Naturvärdes- och naturvårdsbedömningar
 • Rådgivning i ärenden om naturvård, miljöer och arter
 • Konsekvensutredningar för arbetsföretag och deras påverkan på ekologiska system
 • Kommunala naturvårdsplaner
 • Författande av guideböcker och informationsmaterial
 • Anläggning av naturstigar
 • Skötselplaner för blivande naturreservat, biotopskyddsområden och/eller friluftsområden
 • Specialutredningar och åtgärdsprogram för hotade miljöer och arter
 • Bevarandeplaner för Natura 2000-områden
 • Miljöövervakning, uppföljning av skyddad natur
 • Text- och bildsammanställningar
 • Språklig redigering av texter
 • Kurser, svamputställningar, guidningar och föredrag